KAP III

První okresní partnerství pro vzdělávání vzniklo v okrese Brno-venkov

14. 9. 2022

 

Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život a snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů. To jsou hlavní dva cíle Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030 (známé jako Strategie 2030+). K ní se přihlásilo celkem 9 subjektů z okresu Brno-venkov – obcí, dobrovolných svazků obcí, místních akčních skupin (MAS) – dále zástupci Partnerství pro vzdělávání a Jihomoravského kraje. Slavnostní podpis společného memoranda se uskutečnil ve středu 7. září v Tišnově.

 

„Naše cíle jsou prosté, ale ambiciózní. Chceme, aby se každé dítě těšilo do školy. Aby znalo svůj potenciál a vědomě ho rozvíjelo. A aby získávalo znalosti a dovednosti využitelné v běžném životě,“ shrnul priority partnerství Jiří Nantl, radní pro vzdělávání Jihomoravského kraje. Ten ocenil i skutečnost, že jde o první okresní partnerství věnované vzdělávání v České republice.

Naplno, zdravě a s radostí. Tak by se podle principů nově vzniklého Okresního partnerství měly děti učit. Smyslem spolupráce na území okresu Brno-venkov je dlouhodobé zlepšování vzdělávacích výsledků, wellbeingu (tedy aby se děti ve škole cítily dobře) a rovných šancí dětí a žáků.

„Jako velmi cenné vnímám to, že iniciativa vzniku partnerství vyšla ‚zespodu‘, tedy od jednotlivých realizátorů místních akčních plánů a dalších aktérů, kteří v okrese Brno-venkov působí,“ dodal Jiří Hrubý z Oddělení prevence a volnočasových aktivit Jihomoravského kraje a současně vedoucí MAS Bobrava.

 

Signatáři memoranda o vzniku Okresního partnerství jsou:

  • Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
  • MAS Bobrava
  • Tišnovsko, dobrovolný svazek obcí
  • MAS Brána Vysočiny
  • Město Šlapanice
  • MAS Slavkovské bojiště
  • Město Tišnov
  • Partnerství pro vzdělávání 2030+ SKAV
  • Jihomoravský kraj

 

Okresní partnerství staví na takových přístupech a aktivitách, které mají prokazatelně (tedy na základě výzkumů) největší dopad na učení dětí. Aktivity se zaměří především na rozvoj pedagogického leadershipu ředitelů a na efektivní formy profesního učení učitelů.

Dalším z principů partnerství je spolupráce obcí s cílem snižovat dopady chudoby, která má zásadní vliv na vzdělávací úspěšnost dětí.

Koordinujeme své aktivity tak, aby se navzájem posilovaly. Sdílíme své organizační a odborné kapacity, kdykoli je to užitečné a možné.

Signatáři Okresního partnerství se podpisem zavázali přijmout spoluodpovědnost za vznik efektivního a trvale udržitelného systému spolupráce mezi místními aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání na území našich obcí s rozšířenou působností (ORP) a okresu, a to i v období po ukončení projektů MAP a KAP.

V naplňování cílů Okresního partnerství pomůžou obcím jednak organizace Partnerství pro vzdělávání 2030+, která zajistí odbornou podporu koordinátorů za jednotlivé zapojené aktéry, a jednak Jihomoravských kraj. Ten se v memorandu mimo jiné zavazuje podporovat využívání dat o kvalitě učení dětí a o vzdělávacích a sociálních problémech na území okresu a zapojených ORP; pomáhat identifikovat vzdělávací a sociální problémy, které je efektivní řešit koordinovaně na území celého okresu nebo na území celých zapojených ORP; využívat vytvořenou koordinační strukturu Okresního Partnerství pro řešení vybraných rozvojových cílů kraje; a podporovat zapracování principů Okresního Partnerství do projektu KAP a do Dlouhodobého záměru kraje.

 

Honza Šmikmátor

 

Memorandum Okresního partnerství ke stažení v pdf 

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.