iKAP JMK II

KA06 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání

Cílem klíčové aktivity je podpora rovných příležitostí ve vzdělávání prostřednictvím zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání a speciální pedagogiky středních a základních škol. Další podpora bude směřovat do síťování služeb školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť, do vytvoření zázemí pro výměnu zkušeností ve výuce a podpory spolupráce pedagogů v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb žáků. Vybrané aktivity vyplývají z návrhů a opatření zpracovaných v rámci Školské inkluzivní koncepce Jihomoravského kraje 2020-2021 a tematické skupiny Podpora inkluze a podskupiny rovné příležitosti v rámci KAP 2 JMK.

KA06-1 Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji

Tato část projektu se zabývá individuálními konzultacemi zaměřené na diagnostiku nadání, možnosti čerpání pro nadané. Dalším cílem je vytvoření sítě metodiků k rozvoji péče pro nadané, vzdělávání pedagogických pracovníků, zajištění aktivit na podporu rozvoje nadání u žáků.

Dále v rámci dané podaktivity bude zajištěn přenos praxe ze zahraničí pomocí zahraničních expertů. Poslední část je zaměřena na odhalení míry nadání u žáků 4. ročníků ZŠ pomocí Prescreeningu.

KA06-2 Centra metodické podpory pro žáky se SVP

Cílem aktivity je vytvoření center metodické podpory – s cílem využití potenciálu pedagogů ze škol zřizovaných pro děti nebo žáky se SVP pro pedagogy základních škol.

Vytvořením legislativního prostředí pro inkluzivní „společné vzdělávání“ byl nastaven vzdělávací systém preferují vzdělávání dětí, žáků a studentům se SVP v hlavním vzdělávacím proudu.

KA06-3 Metodická síť ŠPZ a podpůrná opatření

Tato podaktivita zahrnuje metodickou síť školských poradenských zařízení v JMK a jejich síťování se školními poradenskými pracovišti a s pedagogy středních a základních škol. Další činností je podpora školních poradenských pracovišť a jejich metodické vedení. Poslední část je zaměřena na metodickou síť ve školách a školských zařízení při aplikaci podpůrných opatření ve školní praxi.

KA06-4 Vzdělávání pracovníků škol v oblasti inkluze

Cílem této aktivity je aktivně podpořit pedagogické pracovníky středních škol, kteří pracují s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání pracovníků škol proběhne formou několika modulů a kulatých stolů.

 

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.