iKAP JMK II

KA05 Podpora odborného a polytechnického vzdělávání

Cílem klíčové aktivity je podpora odborného a polytechnického vzdělávání prostřednictvím zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků. Díky realizaci projektu bude systematicky budována spolupráce mezi jednotlivými pedagogickými pracovníky, jejich vedením i samotnými školami.

Velkou cílovou skupinou, která bude nepřímo podpořena, jsou rodiče žáku a veřejnosti prostřednictvím přenosu informací a aktivitami pro podporu kladného vztahu k technice a ke zvýšení odborné a manuální zručnosti a dovednosti.

Do této klíčové aktivity je zapojeno 29 partnerů.

Podpora odborného a polytechnického vzdělávání je rozdělena do následujících podaktivit:

KA05-1 Organizace kroužků (na SŠ pro žáky SŠ a ZŠ, na ZŠ pedagogem SŠ)

Partneři projektu budou zajišťovat přípravu, organizaci a realizaci zájmových kroužků pro vlastní žáky i pro žáky spolupracujících základních a středních škol, ve kterých si žáci budou rozšiřovat znalosti, dovednosti a manuální zručnosti v různých oblastech polytechniky.

Zájmové kroužky budou organizovány a realizovány zejména v modernizovaných učebnách, laboratořích a prostorách středních škol.

KA05-2 Sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří, příklady dobré praxe (mezi SŠ, mezi SŠ a ZŠ, mezi VŠ a SŠ)

Realizací této aktivity budou střední školy sdílet své odborné učebny, laboratoře a dílny nejen partnerským středním školám, ale také spolupracujících základním školám. Důraz bude kladen na praktickou stránku – vyzkoušet, osahat, samostatně vyrobit,… Těmito aktivitami bude podporován zájem žáku o studium technických oborů.

KA05-3 Budování odborných pracovišť a středisek polytechnického vzdělávání při SŠ

Budování odborných pracovišť a jejich dovybavení potřebnými přístroji a pomůckami na partnerských SŠ navazuje na jejich průběžnou modernizaci směřující k úspěšné realizaci klíčových aktivit projektu pro spolupracující SŠ a ZŠ.

Dostatečná materiální a technická vybavenost škol je jedním z klíčových předpokladů praktické a odborné připravenosti absolventů škol a zajištění jejich následné konkurenceschopnosti na trhu práce.

KA05-4 Odborné vzdělávání pedagogických pracovníků a managementu škol

V Jihomoravském kraji oficiálně funguje 6 Center odborného vzdělávání (COV)  a činnosti dalších 2 bude zahájena v roce 2020. Smyslem činností COV je sdílení zkušeností z výuky, organizace setkávání pedagogů škol, zapojování zástupců významných zaměstnavatelů do konzultací inovací v   ŠVP jednotlivých škol apod.

KA05-5 Přehlídka polytechnických činností a praktických dovedností žáků ZŠ a SŠ

Tato podaktivita, která bude zpravidla nakazovat na činnost zájmových polytechnických kroužků nebo sdílení učeben a laboratoří středních škol, bude jejich vyvrcholením a poskytne možnost prezentovat dovednost, technickou zručnost a kreativitu žáků zapojených škol.

KA05-6 Přednášky odborníků z praxe, odborné exkurze, návštěvy odborných pracovišť (odborných firem) - popularizace polytechnického vzdělávání (pro žáky SŠ a ZŠ)

V rámci podpory odborného a polytechnického vzdělávání je naprosto klíčový kontakt s odbornou praxí, odbornými pracovišti firem i vědeckými a odbornými pracovníky vysokých škol.

Klíčová podaktivita slouží k propojení praxe a spolupráce škol se zaměstnavateli, podpory co největší informovanosti o požadavcích praxe, možnostech teoretické i praktické připravenosti a kompetenční vybavenosti absolventů jednotlivých stupňů škol.

KA05-7 Tvorba výukových materiálů, metodických listů a el. testů z odborných předmětů

V rámci projektu bude navázáno na tvorbu metodických listů zaměřených na výuku a vedení polytechnických kroužku nebo sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří, příklady dobré praxe.

KA05-8 Polytechnické kurzy, tábory a soustředění

Obecně klesá řemeslná zručnost absolventů ZŠ, která se u učňů stavebních oborů následně v kombinaci s dalšími negativními faktory významnou měrou podepisuje pod neúspěchy žáků ve vzdělávání a jejich následným předčasným odchodem. Proto pro podporu rozvoje manuální zručnosti, dovednosti a vztahu k technice budou realizovány řemeslné kurzy pro absolventy ZŠ, kteří nastupují do učebních stavebních oborů.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.