iKAP JMK II

KA03 Podpora kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů

Cílem klíčové aktivity je podpora kariérového poradenství prostřednictvím zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků nejen partnerských středních škol, podpory síťování škol, vytvoření zázemí pro výměnu zkušeností a spolupráci pedagogů.

Podpora kariérového poradenství je rozdělena do následujících podaktivit:

KA03-1 Podpora kompetencí klíčových aktérů školy

V první fázi dojde k oslovení vhodných partnerů pro realizaci školení lektorované zahraničním lektorem. Bude zajištěn překlad. Účastníci projektu budou mít možnost inspirovat se zahraniční zkušenosti a vhodné prvky aplikovat do práce.

Pedagogičtí pracovníci budou moci čerpat individuální podporu koučů nebo mentorů. Vedle individuální podpory pedagogických pracovníků je součástí podaktivity i skupinová podpora pedagogických pracovníků, jejímž cílem je podpořit pedagogický tým na dané škole, umožnit větší kolegiální podporu a sdílení.

KA03-2 Popularizace témat kariérového poradenství

Podaktivita v sobě kombinuje prvky individuální podpory pedagogického pracovníka v oblasti marketingové strategie kariérového poradenství. Pro podporu kariérového poradenství navenek bude vytvořena platforma pro sdílení dobré praxe. Tato platforma bude zahrnovat jak podněty od účastníků projektu, tak podněty v oblasti kariérového poradenství ze zahraničí. Účastníci projektu budou moci osobně sdílet zkušenosti prostřednictvím této platformy formou prezenční i formou online, jelikož činnost platformy bude prezentována i ve formě webové záložky na webové stránce.

KA03-3 Podpora kariérových kompetencí žáků - Portfolia

V první fázi projektu dojde ke sběru podkladů k tématu portfolia ze zahraničí a ČR. Portfolio bude poskytnuto k připomínkám pedagogům ZŠ a SŠ a případně bude doplněna o jejich podněty z praxe. Následně bude vytvořena metodika pro pedagogické pracovníky, jak vést žáky k vedení tohoto portfolia. Pro lepší uchopení budou pedagogičtí pracovníci v některých částech vedení portfolia prakticky proškolení a dojde ke vzniku vzdělávacích modulů pro práci s portfoliem. Po proškolení dojde k realizaci dané aktivity ve škole za podpory metodické i technické ze strany vedení projektu.

KA03-4 Podpora kariérových kompetencí žáků - motivační rozhovory

Podaktivita bude realizována na školách, které mají obory E. V první části projektové podaktivity dojde k navržení možné struktury motivačních rozhovorů, které mohou pedagogičtí pracovníci využít ve své práci zejména k tomu, aby mohli ověřit skutečný zájem u žáku, kteří nastoupili do prvních ročníků o zmíněný obor. Částečně se tak předchází možnosti, že žák školu opustí nebo že opustí úplně vzdělávací systém.

KA03-5 Předčasné odchody - podpora škol

Podaktivita bude zahájena tím, že dojde ke zmapování důvodů předčasných odchodů. Dojde k sumarizaci výstupů k tématu v zahraničí i českému kontextu a porovnáním s výsledky před 3 lety. Následně budou navrženy vhodné postupy a techniky vhodné pro práci s žákem ohroženým předčasným odchodem. Pro školy, které mají vysoký podíl žáků ohrožených předčasným odchodem bude realizován blok vzdělávání s těmito tématy:

  1. Kariérové cíle
  2. Vlastní styl učení
  3. Téma rozhodování
  4. Jak eliminovat studijní neúspěch
Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.