KAP

 • Workshopy, konference
 • Kontakty
 • Podpora KAP a ŠAP/PA
 • Aktivity projektu

  1. Příprava 1. KAP

  Úvodní aktivita projektu probíhala od 1. 1. 2016 do 31. 7. 2016. Pro jednotlivá témata KAP byly zpracovány odpovídající analýzy současného stavu na základě dostupných statistických dat z národní i krajské úrovně. Využity byly analýzy připravené v oblasti vzdělávání pro různé strategické dokumenty JMK, zejména Dlouhodobý záměr vzdělávání JMK. Součástí analýz byla podrobnější analýza vytvořených produktů a příkladů dobré praxe z projektů OP VK a také sjednocení plánovaných opatření v oblasti vzdělávání z různých strategických dokumentů JMK, ale i dokumentů ČR. Tyto regionální analýzy spolu se statistickými daty z národní úrovně dodanými odborným garantem sloužily jako podklad pro projednávání výsledků v tematických skupinách, které byly zaměřeny dle vybraných témat KAP. Výsledkem se stala analýza aktuálního stavu v jednotlivých tématech KAP na regionální úrovni.
  Agregované výsledky šetření na jednotlivých školách v JMK předaných odborným garantem se spolu s analýzou aktuálního stavu v jednotlivých tématech KAP staly podkladem pro další jednání tematických skupin. V této fázi byly do dalšího projednávání zařazeny návrhy na investice z úrovně MAP. Byl zpracován návrh Rámce podpory infrastruktury a investic. Na workshopech pro ředitele škol byly představeny projednané priority z tematických skupin, a odborný garant informoval o postupech přípravy PA škol.  Na základě návrhů řešení stanovených priorit z tematických skupin pro jednotlivá témata KAP byl vytvořen 1. KAP.

  2. Příprava 2. KAP

  Aktivita projektu bude probíhat od 1. 1. 2019 do 31. 7. 2019 a budou se na ní podílet členové odborného týmu projektu s hlavním manažerem. Aktivita bude probíhat obdobně jako aktivita č. 1. Na začátku proběhne vyhodnocení průběžně zpracovávaných evaluací realizace 1. KAP odborným týmem projektu, které budou doplněny statistickými daty z národní úrovně a případných regionálních analýz. Po projednání v tematických skupinách bude navržen Rámec podpory infrastruktury a investic (včetně návrhů z jednotlivých MAP), který bude předán PS vzdělávání a zaměstnanost ke schválení. Dále budou stanoveny priority pro jednotlivá témata 2. KAP, které budou představeny na workshopech všem ředitelům škol. Na základě projednaných priorit a návrhů na jejich řešení bude vytvořen 2. KAP.

  3. Tematická setkávání a monitoring realizace KAP

  Klíčová aktivita je realizována po celou dobu realizace projektu. Na začátku projektu byly zřízeny tematické skupiny, které obsahově odpovídají všem vybraným tématům KAP v JMK. V první fázi se tematické skupiny vedené členy realizačního týmu zaměřily na analýzu současné situace v daném tématu, identifikaci hlavních priorit a návrhy na zlepšení. Ve svém tématu posuzovaly návrhy na investiční projekty, které byly prostřednictvím členů realizačního týmu projektu předány PS vzdělávání a zaměstnanost. V době realizace KAP realizační tým monitoruje průběh realizovaných projektů v IROP a s pomocí dat ŘO OP VVV monitoruje průběh realizovaných projektů formou šablon a tematických partnerství a sítí v OP VVV. Jsou organizována tematická setkávání ředitelů středních a vyšších odborných škol zaměřená na zlepšení řízení těchto škol, hodnocení kvality a inkluze ve vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol, a to na základě probíhajících projektů ve školách. Pro zlepšení vzájemné komunikace mezi školami a dalšími poskytovateli vzdělávání, vzájemné komunikace mezi SŠ a ZŠ, popř. MŠ a k přenosu příkladů dobré praxe jsou pořádány workshopy a semináře.

  4. Evaluace KAP

  Aktivita v různých úrovních probíhá po celou dobu projektu. V úvodní fázi projektu se jednalo o evaluaci stávajícího stavu, v jejímž rámci realizační tým projektu poskytl informace o současném stavu potřeb v oblasti vzdělávání v JMK. V další fázi projektu probíhá a bude probíhat evaluace na úrovni KAP JMK tzv. vnitřní evaluace projektu, jejichž předmětem je pravidelné mapování a vyhodnocování realizovaných aktivit na daném území a jejich přínos ke stanoveným cílům. Při evaluaci na úrovni programu realizační tým projektu poskytuje součinnost externímu evaluátorovi vybranému MŠMT.

  5. Řízení projektu

  Řízení projektu zajišťuje realizační tým, který se skládá z administrativního a odborného týmu. Administrativní část realizačního tvoří hlavní manažer projektu, věcné manažerky a finanční manažerka projektu. Odborný tým se skládá z 8 metodiků jednotlivých tematických skupin. Řízení projektu je zajišťováno formou pravidelných porad celého realizačního týmu a průběžným monitoringem plánovaných aktivit projektu. Součástí porad je kontrola plnění klíčových aktivit, kontrola čerpání rozpočtu, průběžné monitorovaní projektu, podávání zpráv o pokroku v realizaci projektu a plnění úkolů jednotlivých členů realizačního týmu. Taktéž je sestavována analýza rizik projektu a přijímána opatření na předcházení identifikovaným rizikům.

  6. Spolupráce s IPs

  Klíčová aktivita bude probíhat po celou dobu projektu od doby, kdy začne realizace IPs a kdy budou první výstupy těchto projektů. Doba realizace aktivity je od 1. 4. 2016 - 31. 12. 2021. V rámci spolupráce s IPs se v pravidelných intervalech konají schůzky s realizátory IPs a získané aktuální informace z jejich průběhu jsou následně přenášeny na krajskou úroveň a průběžně zapracovávány do přípravy realizace opatření KAP v příslušném tématu. Na realizaci aktivity se podílejí všichni členové odborného týmu včetně hlavního manažera projektu.

  Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.