PolyGram (ukončený)

Výstupy klíčových aktivit projektu

Naplnění aktivit projektu:

KA01 Řízení projektu

Realizační tým žadatele věnoval od počátku důraz na nastavení pravidel komunikace mezi členy realizačního týmu a partnery a mezi partnery projektu navzájem. Byla nastavena jednotná struktura dokumentů vykazování podkladů pro věcnou i finanční část.

Ve spolupráci s jednotlivými partnery projektu jsme realizovali workshopy pro sdílení dobré praxe mezi partnery z realizace aktivit projektu, na kterých jsme pravidelně hodnotili vykazování podkladů pro monitorovací indikátory.

Komunikaci a spolupráci s partnery v průběhu realizace projektu hodnotíme velmi dobře.

Dílčí výstupy:

KA02 Podpora matematické a čtenářské gramotnosti 

Cílem klíčové aktivity bylo zvýšení všeobecné složky vzdělání (čtenářské a matematické gramotnosti) promyšlenými formami profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím seminářů, workshopů, dílen a prověřených metodik, síťování škol a vytvoření zázemí pro výměnu zkušeností ve výuce, spolupráci pedagogů napříč předměty. V rámci aktivity bude také po celou dobu realizace projektu téma podpory matematické a matematické čtenářské gramotnosti propagováno a komunikováno směrem k odborné i laické veřejnosti.

Klíčová aktivita byla rozdělena do těchto dílčích aktivit:

 • M – kabinety
 • Podpora čtenářské gramotnosti
 • M – portál
 • Matematické dílny pro učitele matematiky
 • M – kroužky
 • M – exkurze
 • M – tábory a soustředění
 • M – konference

Na realizaci těchto aktivit se nejvíce podílel partner01 – JCMM, z.s.p.o. a žadatel – Jihomoravský kraj.

Vytvořením dvou krajských matematických kabinetů a sítí matematických metodiků v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje byl vytvořen funkční systém podpory pedagogických pracovníků – učitelů matematiky – základních a středních škol. Podpora matematické gramotnosti byla úspěšně doplňována dalšími dílčími aktivitami, které podpořily především učitele matematiky, a to „Matematické dílny pro učitele matematiky“ a také žáky základních a středních škol v aktivitě „M – exkurze“ a „M – tábory a soustředění“. Ohodnocené výukové materiály pro matematiku jsou k nalezení zde.

Dílčí výstupy (např):

 • Počet M – kabinetů – 54
 • Počet M – exkurzí – 36
 • Počet M – táborů – 6
 • Počet M – soustředění – 3

Pro podporu čtenářské gramotnosti byly realizovány workshopy a semináře pro učitele odborných předmětů v rámci Pilotního programu pro podporu čtenářské gramotnosti firmou www.scio.cz, a.s. a metodiky pro čtenářskou gramotnost. Výstupy z workshopů jsou zde.

Dílčí výstupy:

 • Souhrnná zpráva pilotního programu čtenářské gramotnosti: 
 • Počet workshopů a seminářů – 53
 • Webový portál projektů JMK – www.kap.kr-jihomoravsky.cz

KA03 Podpora polytechnického vzdělávání

Cílem této klíčové aktivity je podpora polytechnického vzdělávání prostřednictvím zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků, podpory síťování škol, vytvořením zázemí pro výměnu zkušeností ve výuce a spolupráci pedagogů napříč předměty.

Hlavní cílovou skupinou aktivity jsou pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků v JMK, kteří pomocí jednotlivých dílčích aktivit zvýší svoje odborné klíčové kompetence v oblasti polytechnického vzdělávání.

Sekundární cílovou skupinou budou děti a žáci partnerských či spolupracujících škol v Jihomoravském kraji. K přímému ovlivnění dojde u žáků, kteří se budou účastnit kroužků, sdílení výuky, odborných přednášek, exkurzí nebo kempů.

Výstupy této klíčové aktivity ke stažení zde.

Na realizaci akcí této aktivity se podílela většina partnerů projektu a klíčová aktivita byla rozdělena na tyto dílčí aktivity:

 1. Organizace kroužků

Partneři projektu zajišťovali přípravu, organizaci a realizaci kroužků pro vlastní žáky i pro žáky spolupracujících škol, podporovali řadu volnočasových aktivit, které formou kroužků podporovali zájem o technické obory a polytechnické vzdělávání v Jihomoravském kraji.

Dílčí výstup:

 • Počet typů kroužků 395
 1. Tvorba učebních materiálů (pouze materiály pro ZŠ)

Pro potřeby organizace kroužků i pro potřeby sdílení odborných učeben, laboratoří a dílen partneři z řad SŠ vytvořili učební a metodické materiály pro žáky ZŠ. Tyto pak následně využívali v ostatních relevantních KA.

Dílčí výstup:

 • Počet učebních materiálů 425
 1. Sdílení pedagogů, odborných učeben, laboratoří a příkladů dobré praxe

Střední školy sdílely svoje vybavené odborné učebny, dílny a laboratoře jak se svými partnerskými SŠ, tak především se spolupracujícími ZŠ, které byly do projektu zapojeny. Tato spolupráce ukázala na velmi dobře fungující systém spolupráce SŠ se ZŠ.

Dílčí výstup:

 • Počet sdílení 1406
 1. Organizace přednášek odborníků z praxe

Kontakt s praxí se stále ukazuje pro učitele ZŠ i SŠ naprosto klíčový, obdobně pak také pro žáky škol. Aktivity současně sloužily k propojení praxe a spolupráce škol se zaměstnavateli.

Dílčí výstup:

 • Počet přednášek odborníků z praxe 267
 1. Nákup vybavení laboratoří a odborných učeben

Dostatečná materiální a technická vybavenost škol je klíčovým předpokladem praktické připravenosti absolventů škol a zajištění jejich následné konkurenceschopnosti na trhu práce. Proto jedna z podaktivit, která byla do projektu zařazena, byla pořízení potřebného vybavení odborných učeben, laboratoří a dílen.

 1. Kabinet odborného výcviku stavebních oborů

Zřízení metodického kabinetu umožnilo setkávání pedagogů odborného výcviku a sdílení dobré praxe ve školách, které učí stavební obory. Tento pilotní projekt se stal základem pro pokračování v rámci nového projektu aktivit Jihomoravského kraje - Implementace KAP JMK II zaměřený na „Centra odborného výcviku“.

Dílčí výstup:

 • Platforma kabinetu OV
 1. Technické mateřské školy

V návaznosti na projekt tzv. technických mateřských škol, který byl realizován na území ORP Kuřim, jsme podpořili zlepšování manuální zručnosti dětí od raného věku oslovením a navázáním spolupráce se 40 MŠ v Jihomoravském kraji.

Dílčí výstupy:

 • Metodika technické výuky pro mateřské školy
Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.