PolyGram (ukončený)

O projektu

PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358

Doba trvání: 1. 12. 2017 - 31. 8. 2020

Celkové způsobilé výdaje projektu: 137 823 757,74 Kč

Projekt je zaměřen na oblasti intervencí matematické a čtenářské gramotnosti a polytechniky, nese název PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji. Projekt začal 1. prosince 2017 a skončí 30. listopadu 2020. Příjemcem je Jihomoravský kraj a má 28 partnerů s finanční účastí.

 

Hlavním cílem je podpora pedagogických pracovníků škol, vytváření sítí spolupracujících škol SŠ-ZŠ, vytvoření krajského metodického kabinetu matematiky, podpora programu „Technické MŠ“.

 

Cílem projektu je nastavení systému systematické metodické podpory pedagogům v oblasti matematické gramotnosti a v dílčích částech také čtenářské gramotnosti. V oblasti polytechniky rozšíření spolupráce SŠ se ZŠ formou sdílení odborných učeben a pedagogů a poskytováním metodické pomoci pedagogům ZŠ. Na SŠ budou probíhat odborně zaměřené kroužky pro žáky SŠ s návazností na odborné předměty dané školy. Zde si budou moci pedagogové vyzkoušet nové metody práce se žáky v menších skupinách tvořených žáky se zvýšeným zájmem o danou oblast. Pilotně bude odzkoušena metodická podpora odborných učitelů stavebních oborů formou Kabinetu odborného výcviku stavebních oborů, které jsou v současné době nejvíce postiženy úbytkem žáků a předčasnými odchody žáků ze vzdělávání. To má významný dopad na nutnost udržení dostatečného počtu kvalitních odborných učitelů, protože v nejbližších letech dojde k postupnému navyšování počtu absolventů ZŠ nastupujících na SŠ a předpokládáme navýšení počtu žáků i v učebních oborech pro stavebnictví.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.