PolyGram (ukončený)

Aktivity projektu

V rámci projektu jsou realizovány celkem 3 klíčové aktivity: Řízení projektu, Podpora čtenářské a matematické gramotnosti,  Podpora polytechnického vzdělávání.

Každý z partnerů projektu realizuje dle svých schopností, možností a potřeb rozdílné dílčí aktivity. Zapojení partnerů do klíčových aktivit zde: .

Aktivity projektu:

1) Řízení projektu

Projekt je řízen projektovým týmem na Jihomoravském kraji. Do projektu je zapojeno 28 partnerů.

2) Podpora čtenářské a matematické gramotnosti

Cílem klíčové aktivity je zvýšení všeobecné složky vzdělání (čtenářské a matematické gramotnosti) promyšlenými formami profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím seminářů, workshopů, dílen a prověřených metodik, síťování škol a vytvoření zázemí pro výměnu zkušeností ve výuce, spolupráci pedagogů napříč předměty. V rámci aktivity bude také po celou dobu realizace projektu téma podpory matematické a matematické čtenářské gramotnosti propagováno a komunikováno směrem k  odborné i laické veřejnosti. Čtenářská gramotnost v odborných předmětech bude podpořena formou workshopů pro pedagogické pracovníky středních škol Jihomoravského kraje.

Hlavní cílovou skupinou klíčové aktivity jsou pedagogičtí pracovníci škol a vedoucí pedagogických pracovníků v JMK, kteří zajistí transfer zkušeností zavedením matematických kabinetů, organizováním seminářů pro pedagogy, kroužků pro žáky ZŠ nebo SŠ a metodickou pomocí. Mezi další cíle patří koordinace činností metodiků v jednotlivých okresech, průběžné pořádání schůzek s metodiky a předávání zkušeností v rámci kabinetů, spolupráce při organizování kroužků na školách, spolupráce s metodiky, udržování kontaktů s vedoucími předmětových komisí matematiky na jednotlivých školách, jednání a spolupráce s MŠMT, JČMF, vysokými školami, jednání se spolupracujícími organizacemi, řešení rozdílného přístupu k učivu a očekávání škol při přechodu žáků ze ZŠ na SŠ. Součástí činnosti bude vytvoření dlouhodobé koncepce výuky matematiky na jednotlivých typech škol.

V rámci klíčové aktivity vzniknou 2 krajské matematické kabinety, které povedou 4 odborní garanti.

Krajské kabinety:

•Krajský kabinet pro I. a II. stupeň základních škol bude vytvořen při Gymnáziu Brno-Řečkovice, T. Novákové, příspěvková organizace

•Krajský kabinet pro odborné a všeobecné střední školy s maturitou i bez maturity bude vytvořen při Gymnáziu Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace.

Bude vytvořen webový portál, který bude obsahovat pouze prověřené kvalitní materiály a doporučené postupy výuky matematiky, matematické metody a pomůcky, příklady k procvičování apod.

Dílčími aktivitami jsou:

  • M - kabinety
  • Podpora čtenářské gramotnosti
  • M – portál
  • Matematické dílny pro učitele matematiky
  • M – kroužky
  • M – exkurze
  • M – tábory a soustředění
  • M – konference

3) Podpora polytechnického vzdělávání

Cílem této klíčové aktivity je podpora polytechnického vzdělávání prostřednictvím zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků, podpory síťování škol, vytvořením zázemí pro výměnu zkušeností ve výuce a spolupráci pedagogů napříč předměty.

Hlavní cílovou skupinou aktivity jsou pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků v JMK, kteří pomocí jednotlivých dílčích aktivit zvýší svoje odborné klíčové kompetence v oblasti polytechnického vzdělávání. Projekt svými aktivitami reaguje na potřebu cílové skupiny získat metodickou podporu, sdílet příklady dobré praxe a navázat spolupráci pedagogických pracovníků ze základních a středních škol. Díky realizaci projektu bude systematicky budována spolupráce mezi jednotlivými pedagogickými pracovníky, jejich vedením i samotnými školami.

Sekundární cílovou skupinou budou děti a žáci partnerských či spolupracujících škol v Jihomoravském kraji. K přímému ovlivnění dojde u žáků, kteří se budou účastnit kroužků, sdílení výuky, odborných přednášek, exkurzí nebo kempů. Významným prvkem bude výuka v nově vybavených učebnách a laboratořích. Nepřímo dojde k podpoření další (větší) skupiny žáků, na které budou nadále působit podpoření pedagogové. Žáci školy se mohou zapojit do realizace sdílení v rámci polytechnického vzdělávání. 

Dalšími cílovými skupinami budou nepřímo rodiče dětí a žáků a veřejnost, a to zejména informacemi od výše uvedených cílových skupin nebo také informacemi na vytvořeném webovém portálu I-KAP.

Jednotlivými dílčími aktivitami jsou:

1. Organizace kroužků

Partneři projektu budou zajišťovat přípravu, organizaci a realizaci kroužků pro vlastní žáky i pro žáky spolupracujících škol. Oblast polytechniky poskytuje řadu možností zájmových aktivit, které budou SŠ formou kroužků rozvíjet a podporovat tak zájem o technické obory a polytechnické vzdělávání v Jihomoravském kraji.

2. Tvorba učebních materiálů (pouze materiály pro ZŠ)

Pro potřeby organizace kroužků, případně pro potřeby sdílení odborných učeben, laboratoří a dílen budou partneři z řad SŠ vytvářet učební a metodické materiály pro žáky ZŠ. Tyto pak budou následně využívány v ostatních relevantních KA, budou k dispozici učitelům základních škol tak, aby byli schopni žáky na spolupráci se SŠ lépe a efektivněji připravit.

3. Sdílení pedagogů, odborných učeben, laboratoří a příkladů dobré praxe

V rámci aktivity budou střední školy sdílet svoje vybavené odborné učebny, dílny a laboratoře jak se svými partnerskými SŠ, tak především se spolupracujícími ZŠ, které budou do projektu zapojeny. Tato spolupráce se již ukázala jako velmi dobře fungující v minulém období, lze na ni tedy s úspěchem navázat a model spolupráce SŠ se ZŠ dále prohlubovat a rozvíjet. Žáci ZŠ budou v doprovodu svých pedagogů navštěvovat SŠ a využívat jejich prostory za účelem seznámení s technickými obory a polytechnikou, důraz bude kladen na praktickou stránku – vyzkoušet, osahat, samostatně vyrobit… Žáci SŠ budou sdílet lépe vybavené učebny jiné SŠ, v případě potřeby budou využívat také pedagogy příslušné školy. Sdílení prostor často úzce navazuje na realizované projekty SŠ ve výzvách IROP č. 32 nebo č. 33 zaměřených na zlepšení infrastruktury vzdělávání SŠ. Odborný garant aktivit projektu bude ve spolupráci s metodikem výstupů a produktů pořádat pravidelná setkání odborných garantů aktivit partnera, na kterých se budou sdílet příklady dobré praxe, vyhodnocovat průběh aktivit u jednotlivých partnerů a budou se zde také prezentovat nové produkty vzniklé v rámci průběhu tohoto projektu, případně produkty vzniklé v OP VK. Nejlepší příklady dobré praxe budou prezentovány na konferencích, poradách ředitelů škol nebo na workshopech pro pedagogické pracovníky škol. Workshopy jsou plánované 5x za každý školní rok pro cca 30 osob (27 partnerů + členové projektu), z čehož 4x se bude jednat o půldenní setkání a na konci školního roku o dvoudenní setkání, kde bude shrnuto dění celého školního roku.

4. Organizace přednášek odborníků z praxe

Vlastní kontakt s praxí je pro učitele ZŠ i SŠ naprosto klíčový, obdobně pak také pro žáky škol. KA slouží k propojení praxe a spolupráce škol se zaměstnavateli, podpory co nejlepší informovanosti o požadavcích praxe, možnostech teoretické i praktické připravenosti a kompetenční vybavenosti absolventů jednotlivých stupňů škol. Cílovou skupinou setkání (případně přednášek) odborníků z praxe – zástupců zaměstnavatelů budou jak učitelé ZŠ a SŠ, tak také žáci. Níže uvedení partneři projektu budou v jeho průběhu realizovat cykly přednášek odborníků z praxe dle zaměření školy.

5. Nákup vybavení laboratoří a odborných učeben

Ve vazbě na výše popsané klíčové aktivity dojde k pořízení potřebného vybavení odborných učeben, laboratoří a dílen. Dostatečná materiální a technická vybavenost škol je klíčovým předpokladem praktické připravenosti absolventů škol a zajištění jejich následné konkurenceschopnosti na trhu práce. Zajištění kvalitního a moderního technického a materiálního vybavení, které bude v souladu s postupy využívanými v praxi u zaměstnavatelů, je tak nedílnou součástí projektu. Návrh na pořízení potřebného vybavení je zpracován dle kritérií kladených na účelnost, efektivitu a hospodárnost využití prostředků OP VVV - jedná se o nezbytné vybavení sloužící k dosažení cílů projektu.

6. Kabinet odborného výcviku stavebních oborů

Pilotní projekt metodického kabinetu specificky zaměřeného na odborný výcvik u stavebních oborů. Stavební obory procházejí v současné době v JMK i v celé ČR vleklou krizí spojenou s úbytkem žáků v těchto oborech (zejména učebních) a s velkými problémy s udržením kvalitních odborných pedagogů pro výuku těchto oborů. Zřízení metodického kabinetu pomůže se sdílením dobré praxe ve školách, zavede pravidelná setkání pedagogů odborného výcviku a následně také jednání ředitelů škol, které učí stavební obory. Výsledkem bude navržený systém sdílení kvalitně vybavených prostor, kvalitních pedagogů a metodika přenosu příkladů dobré praxe. Součástí aktivity bude i pilotní odzkoušení přípravných kurzů pro žáky 1. ročníků zaměřených na srovnání vstupní úrovně znalostí a manuální zručnosti nových žáků a zvýšení motivace ke studiu vybraného oboru. Po skončení každého dne i celého kurzu následuje hodnocení práce a přístupu pedagogů s externím odborníkem. Snahou je snížit zvyšující se procento předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, které je v kombinaci s malými počty žáků v těchto oborech, velkou hrozbou pro buducnost stavebnictví v JMK. Statistika počtu žáků ve stavebních oborech v JMK je doložena v příloze projektu.

7. Technické mateřské školy

Náplň dílčí aktivity navazuje na projekt tzv. technických mateřských škol, který byl realizován na území ORP Kuřim v rámci OP VK. Myšlenka zlepšování manuální zručnosti dětí od raného věku se stala v JMK populární a o rozšíření tohoto programu je v JMK velký zájem. V průběhu aktivity plánujeme sestavení jednotné metodiky z dostupných podkladů a představení programu technických MŠ celkem ve 40 MŠ na celém území JMK tak, aby v každém území z celkem 21 obcí s rozšířenou působností byla aspoň 1 MŠ s tímto programem seznámena. V každé MŠ předpokládáme min. 3 podpořené pedagogy. Dvojice lektorů přijede do MŠ, kde projekt představí, předvede v reálu ukázky možných aktivit se žáky a naučí pedagogy z MŠ pracovat s metodikou. Délka programu je 4 hodiny + 4 hodiny příprava. V 2. roce projektu bude pro MŠ, které budou realizovat program technických MŠ, k dispozici mentor z řad pedagogických pracovníků MŠ, které již realizují program delší dobu. V závěru bude metodika obohacena o návrhy nových úloh. Na tuto pilotní aktivitu mohou navázat realizátoři MAP svými projekty na implementaci MAP. Více o technických MŠ v JMK zde: http://technicke-skolky.cz/.

 

 

 

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.