KaPoDaV (ukončený)

Výstupy klíčových aktivit projektu

Naplnění aktivit projektu:

Projekt KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji realizovaný v období od 1.11.2017 do 31.8.2020 schválený rozhodnutím MŠMT 29.3.2018 si  kladl za cíl zavedení, případně rozšíření stávající, metodické podpory pro učitele v oblastech kariérového poradenství, celoživotního vzdělávání a podpoře kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.

V rámci projektu byly realizovány celkem 4 klíčové aktivity:

KA 01 Řízení projektu

KA 02 Podnikavostí k udržitelnému rozvoji JMK

KA 03: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků realizujících kariérové poradenství

KA 04: Podpora škol v realizaci dalšího profesního vzdělávání

U těchto aktivit byly postupně naplňovány jejich cíle.

KA 01 Řízení projektu

Aktivita KA 01 Řízení projektu byla na JMK zajišťována pracovníky odboru školství Krajského úřadu JMK s realizací pravidelných porad se zástupci 10 partnerů projektu, e-mailové a telefonické komunikace a zpracováváním monitorovacích zpráv z podkladů partnerů projektu. V průběhu r. 2020 byla možnost osobního setkávání s partnery projektu negativně ovlivněna pandemií Covid 19, opatřemími proti jejímu šíření včetně uzavření škol, kdy od března 2020 byla komunikace s partnery projektu řešena e-maily a telefonicky.

KA 02 Podnikavostí k udržitelnému rozvoji JMK

Aktivita KA 02 Podnikavostí k udržitelnému rozvoji JMK byla koordinována klíčovým partnerem P02 Lipka a realizována dalšími 8 partnery P03-P10 včetně 6 lokálních leadrů – partnerů P04-P10.

Postupně byly realizovány následující hlavní cíle této KA:

1)Tvorba partnerství a sítí, sdílení dobré praxe pro rozvoj kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

V JMK postupně vznikla síť spolupracujících škol podporujících podnikavost, včetně databáze proškolených a aktivních pedagogů (zapojených jako koordinátoři podnikavosti školy – tzv. P-koordinátoři). Lokální leadři z pozice partnerů navázali spolupráci a partnerství s dalšími školami s organizací akcí vedoucích k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.Spolupracující školy 6 lokálních leadrů byly vykázány do plnění indikátoru 543 10 a zapojené organizace ovlivněné systémovou intervencí byly vykázány v plnění indikátoru 50810.

2) Podpora profesní způsobilosti pedagogů a jejich kompetencí pro rozvoj výuky v oblasti PIK

Pro pedagogy škol byly realizovány vzdělávací cykly v délce 20 a 60 hodin ke zvýšení kompetencí v oblasti zkvalitňování výuky, která rozvíjí schopnosti žáků k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Účastníci těchto cyklů byly vykázáni dle absolvovaných hodin školení do plnění indikátorů 54000 a 60000.

3) Propojování neformálního, zájmového a odborného vzdělávání, podpora žákovských miniprojektů

Postupně bylo v rámci projektu zrealizovány na spolupracujících školách žákovské a studentské miniprojekty iniciované žáky za účelem rozvíjení vlastní iniciativy, schopnosti angažovat se a řešit problémy, pracovat v týmu a používání konceptu žákovských miniprojektů učiteli ve výuce. Záměrem byla realizace 20-30 žákovských projektů/rok. Realizaci části plánovaných miniprojektů vykazovaných do plnění indikátoru 52105 se nepodařilo dokončit na jaře 2020 z důvodu pandemie Covid 19, uzavření škol a nemožnosti jejich realizace on-line. Přesto bylo realizováno v rámci projektu KaPoDaV 104 produktů vzdělávání k podnikavosti, kdy žákovské minipodniky budou realizovány i v navazujícím projektu iKAP JMK II.   

4) Rozšíření portfolia forem výuky a nástrojů pro podporu kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě na ZŠ, SŠ, VOŠ v JMK

V rámci tohoto cíle se jednalo o přebírání osvědčených produktů pro rozvoj PIK do nových škol v JMK za účelem zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy žáků včetně posílení jejich relevance pro budoucí trh práce a zvýšení  motivace žáků škol k podnikavosti s realizací školení finanční gramotnosti na spolupracujících školách ze strany partnera projektu P10 yourchance o.p.s.

5) Zajištění systémové podpory podnikavosti, iniciativy a kreativity

K plnění tohoto cíle byl v rámci zřízené regionální rady podnikavosti zpracován návrh struktury studia k výkonu specializované činnosti v oblasti výchovy k podnikavosti na https://www.lipka.cz/soubory/standard_final--f12867.pdf a doporučení ředitelům škol k podpoře výchovy k podnikavosti na https://www.lipka.cz/soubory/doporuceni-reditelum-skol_final_web--f12862.pdf.

KA 03 Zvyšování profesní kompetencí pedagogických pracovníků realizujících kariérové poradenství

Aktivita KA 03 Zvyšování profesní kompetencí pedagogických pracovníků realizujících kariérové poradenství byla realizována Centrem vzdělávání všem, které bylo do 31.12.2018 součástí klíčového partnera projektu Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace a od 1.1.2019 součástí klíčového partnera projektu JCMM, z.s.p.o.

Cíl klíčové aktivity (rozvíjení profesní kompetence pedagogických pracovníků realizujících kariérové poradenství za účelem zvyšovování úrovně kariérového poradenství na ZŠ, SŠ a VOŠ v JMK) byl postupně naplňován realizací následujících dílčích aktivit:

Modelové programy pro pedagogické pracovníky, aby programy mohli realizoval samostatně s dalšími skupinami žáků.

Individuální podpora PP prostřednictvím spolupráce s metodiky a mentory.

Skupinová podpora PP formou tematických setkání – posílení síťování a tvorby zázemí pro výměnu zkušeností, stanovení modelů rozvoje KP.

Konference o kariérovém poradenství  v červnu 2018, 2019 a 2020 s vydanými sborníky z těchto konferencí.

Informační zdroje a podpůrné materiály pro pedagogické pracovníky, doprovodné programy na akcích, zveřejnění metodické příručky pro kariérové poradce na webu https://vzdelavanivsem.cz/uzitecne-pomucky, vytvoření sady veškerých pomůcek a materiálů, které budou kariéroví poradci využívat při realizaci kariérového proadenctví na ZŠ, SŠ či VOŠ  se zveřejněním na webu https://vzdelavanivsem.cz/uzitecne-pomucky.

Popularizace tématu kariérového poradenství s komunukací směrem k veřejnosti a cílovým skupinám s vytvořením brožury Kariérové poradenství kvalitně a zveřejněné na webu https://vzdelavanivsem.cz/uzitecne-pomucky.

KA 04 Podpora škol v realizaci dalšího profesního vzdělávání

Aktivita KA 04 Podpora škol v realizaci dalšího profesního vzdělávání byla realizována Centrem vzdělávání všem, které bylo do 31.12.2018 součástí klíčového partnera projektu Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace a od 1.1.2019 součástí klíčového partnera projektu JCMM, z.s.p.o.

Cíl klíčové aktivity (rozvíjení kompetence pracovníků ve vzdělávání, kteří na SŠ a VOŠ realizují další profesní vzdělávání v rámci úseku celoživotního učení) byl postupně naplňován realizací následujících dílčích aktivit:

Metodická podpora pracovníků SŠ, VOŠ s realizací  workshopů zaměřených na marketing a propagaci dalšího vzdělávání,  workshopů zaměřených na obchodní dovednosti, realizací individuálních konzultací pro pracovníky ve vzdělávání úseků CŽU a vedení škol se zveřejněním materiálu Systém dalšího vzdělávání v ČR na webu https://vzdelavanivsem.cz

K plnění hlavních cílů projektu u jeho jednotlivých aktivit byly stanoveny cílové hodnoty 9 monitorovacích indikátorů, jejichž plnění je uvedeno v tabulce Naplnění monitorovacích indikátorů. Cílová hodnota byla splněna u všech indikátorů kromě  indikátoru 521 05 Počet produktů vzdělávání k podnikavosti (plnění na 94,5 %), kdy na jaře 2020 nebylo možno zrealizovat část plánovaných žákovských minipodniků v době uzavření škol a opatření proti šíření pandemie Covid 19.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.