KaPoDaV (ukončený)

Aktivity projektu

V rámci projektu jsou realizovány celkem 4 klíčové aktivity:

KA 01 Řízení projektu

KA 02 Podnikavostí k udržitelnému rozvoji JMK

Partneři: P2 – P10, JMK

Hlavní cíle KA02:

1)Tvorba partnerství a sítí, sdílení dobré praxe pro rozvoj kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

V JMK vznikne síť spolupracujících škol podporujících podnikavost, včetně databáze proškolených a aktivních pedagogů (zapojených jako koordinátoři podnikavosti školy – tzv. P-koordinátoři). Sdílení dobré praxe pro rozvoj kompetencí k podnikavosti a přenos know-how škol se předpokládá mezi školami v JMK horizontálně i vertikálně a také mezi školami a organizacemi (iniciativami) a dalšími vzdělávacími zařízeními, dlouhodobě v ČR podporujícími rozvoj podnikavého postoje (a to jak v rovině osobní, tak společenské i profesní). Významnou roli zde bude mít 6 středních škol, tzv. lokálních leaderů, které budou z pozice partnerů projektu aktivně působit v předávání know-how, aktivním rozšiřování partnerství a organizací dlouhodobých vzorových akcí vedoucích k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (dále jen PIK) jak ve své škole tak i společně se školami, se kterými navázaly partnerství. Sdílením dobré praxe a know-how a jeho přenášením do nových škol KA přispěje ke zvýšení kvality všeobecné a odborné složky středního a vyššího odborného vzdělávání i vzdělávání základního.

2) Podpora profesní způsobilosti pedagogů a jejich kompetencí pro rozvoj výuky v oblasti PIK

KA nabízí širokou škálu vzdělávacích aktivit, jež umožní pedagogům škol zvýšit své kompetence v oblasti zkvalitňování výuky, která rozvíjí schopnosti žáků k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. KA nabídne pilotní vzdělávací cyklus v délce 20 nebo 60 hodin. Po ověření studia a skončení projektu bude běh akreditován a nadále nabízen dalším pedagogům v JMK jako vhodné komplexní studium vedoucí k rozvíjení PIK ve školách. Dále budou nabídnuty jednorázové vzdělávací akce na podporu profesní způsobilosti, např. v oblasti účinných metod a forem vedoucích žáky k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (např. PIK v badatelsky orientovaném vyučování nebo místně zakotveném učení). Pedagogové budou moci ověřit řadu přístupů a s mentorskou a kolegiální pomocí je zavádět do své výuky.

3) Propojování neformálního, zájmového a odborného vzdělávání, podpora žákovských miniprojektů

Propojováním formálního i neformálního vzdělávání, spoluprací škol a jiných organizací (z neziskové i korporátní sféry) dojde k zatraktivnění výuky, k účinnějšímu posilování řady žákovských kompetencí, lepšímu napojení formálního vzdělávání na reálné prostředí a praxi. Žákům lépe umožní propojení s místními iniciativami a seznámení se sociálním podnikáním. Podporou žákovských a studentských miniprojektů iniciovaných žáky, dojde k mimořádnému zvýšení podnikavosti žáků-zejména rozvíjení vlastní iniciativy, schopnosti angažovat se a řešit problémy, pracovat v týmu. KA má učitele zejména naučit používat koncept žákovských miniprojektů ve výuce. KA pro to poskytuje zvýhodněné
podmínky-poradenství i prostředky na spotřební materiál nutný k realizaci žákovských kreativních nápadů. Očekává se realizace cca 20-30 žákovských projektů/rok, tj. že každý zapojený učitel do KA (na pozici P-koordinátor) si bude moci za těchto zvýhodněných podmínek v rámci KA vyzkoušet realizovat cca 1–2 žákovské miniprojekty za dobu trvání projektu.

4) Rozšíření portfolia forem výuky a nástrojů pro podporu kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě na ZŠ, SŠ, VOŠ v JMK

Přebíráním osvědčených produktů pro rozvoj PIK (z ČR i ze světa) do nových škol v JMK dojde ke zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy žáků včetně posílení jejich relevance pro budoucí trh práce. Zvýší se také motivace žáků škol k podnikavosti, a to praktickými realizacemi žákovských nápadů (miniprojekty). V dlouhodobém horizontu se očekává zvýšení počtu podnikavých žáků i absolventů SŠ a VOŠ. Projekt/KA je napojena na environmentální vzdělávání, nepřímo také na polytechnické vzdělávání. Vybrané produkty KA vedou žáky k řemeslným dovednostem a technickému uvažování a mohou tak vést k podnícení zájmu o polytechnické vzdělávání, technické obory i přírodovědné vzdělávání. Projekt podporuje funkční gramotnosti žáků, a to zejména finanční gramotnost, a ve vybraných produktech také práci s komplexními elektronickými informacemi pomocí informačních technologií.

5) Zajištění systémové podpory podnikavosti, iniciativy a kreativity

Systémovou podporu PIK ve školách zajistí koordinátor podnikavosti (P-koordinátor) spolu se zakotvením PIK v systémových dokumentech. Koordinátor podnikavosti na konkrétní škole zajistí systémový rozvoj aktivit a jejich dlouhodobou udržitelnost. Jeho snahou bude zejména zakotvit nové přístupy a aktivity ve výuce do materiálů školy (učební plány, školní plán podnikavosti, plán aktivit, ŠVP školy). Posílení trvalosti nastavených opatření na úrovni kraje zajistí následující systémové dokumenty: návrh metodického pokynu pro rozvoj podnikavosti ve školách, včetně návrhu dlouhodobé funkční struktury vzdělávání k PIK ve školách (podle typů škol); návrh obsahu a forem vzdělávání koordinátorů podnikavosti; návrh standardu/úpravy standardu pro vzdělávání koordinátorů PIK; návrh profilů podnikavých absolventů pro jednotlivé typy škol v JMK.

KA 02 je technicky rozdělena na několik dílčích aktivit. Každá dílčí aktivita představuje ohraničenou oblast úkolů zaměřených na dosažení cíle dílčí aktivity.

P-Koordinátor

Dílčí aktivita je zaměřena na podporu „koordinátora podnikavosti“ (P-koordinátora) na jednotlivých zapojených (spolupracujících) školách i ve školách lokálních leaderů.

P-koordinátor je nejčastěji stávající zaměstnanec školy, který převzal odpovědnost za zkvalitnění úrovně vzdělávání k PIK ve své škole. Za danou školu je kontaktní osobou.

P-portál

Dílčí aktivita je zaměřena na „vzdálenou“ elektronickou podporu, kterou mohou školy využít pro rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity.

V rámci dílčí aktivity vznikne webový portál. Na tomto webovém rozhraní bude školám a vzdělávacím institucím k dispozici databáze prověřených aktivit podporující podnikavost, iniciativu, kreativitu.

P-podpora

Dílčí aktivita je zaměřena na „přímou“ metodickou podporu, kterou mohou školy využít pro rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity.

V rámci aktivity budou v projektu působit metodici a metodičky, kteří budou plošně v celém Jihomoravském kraji pomáhat školám zavádět do výuky produkty rozvíjející u žáků podnikavost, iniciativu a kreativitu. Bude využito metodiků jednotlivých partnerů projektu (Lipka, JIC, Yourchance), externích subjektů i metodiků lokálních leaderů – středních škol s velmi vysokou kvalitou podnikavosti, iniciativy a kreativity na své škole.

P-konference

Dílčí aktivita je zaměřena na propagaci tématu podnikavost, iniciativa a kreativita před veřejností a důležitými stakeholdery a jejich vzájemné setkávání.

Prakticky je dílčí aktivita cílena na účast škol na jihomoravských konferencích a veletrzích. Zvyšuje se tak motivace škol i jednotlivých žáků k další činnosti.

KA 03: Zvyšování profesní kompetencí pedagogických pracovníků realizujících kariérové poradenství

Partneři: P1, P11, JMK

Aktivitu realizuje Centrum vzdělávání všem (do 31.12.2018 jako součást partnera projektu P1 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, Pražská 636/38b, 642 00 Brno – Bosonohy a od 1.1.2019 jako součást nového partnera P11 JCMM, z. s. p. o.).

Cílem klíčové aktivity je rozvíjet profesní kompetence pedagogických pracovníků realizujících kariérové poradenství (KP) a tím zvyšovat úroveň KP na ZŠ, SŠ a VOŠ v JMK. Veškeré plánované činnosti jsou v souladu s dílčími cíli Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v JMK – priorita I. E Rozvoj kariérového poradenství (včetně ZŠ) – kódy II.E1.1, II.E1.2, II.E1.3, II.E2.2. Cíle bude dosahováno prostřednictvím zajištění síťování a tvorby zázemí pro výměnu zkušeností pedagogických pracovníků – výchovných a kariérových poradců, školních psychologů nebo pedagogů vyučujících téma Člověk a svět práce (dále jen pedagogických pracovníků či ped. prac. či pedagogů), jejich metodickým vedením
a mentoringem. V rámci aktivity bude také po celou dobu realizace projektu téma kariérového poradenství popularizováno a komunikováno směrem k cílové skupině, tak i k odborné a laické veřejnosti.

Cílovou skupinou aktivity jsou pedagogičtí pracovníci na školách v JMK, kteří realizují kariérové poradenství a spolupracují na realizaci projektu.

Dílčími aktivitami jsou:

  1. Modelové programy-PP bude metodicky podpořen tak, aby programy realizoval samostatně s dalšími skupinami žáků.
  2. Individuální podpora PP prostřednictvím spolupráce s metodiky a mentory.
  3. Skupinová podpora PP formou tematických setkání – posílení síťování a tvorby zázemí pro výměnu zkušeností, stanovení modelů rozvoje KP.
  4. Konference o kariérovém poradenství.
  5. Informační zdroje a podpůrné materiály pro PP a doprovodné programy na akcích-metodická příručka, syntéza produktů vytvořených v rámci OP VK, on-line prostředí „Pro školy“,
  6. Téma KP bude současně popularizováno a komunikováno směrem k veřejnosti a cílovým skupinám.

V rámci realizace klíčové aktivity dojde k navázání spolupráce s Úřadem práce, Pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími organizacemi, které působí v oblasti kariérového poradenství.

KA 04: Podpora škol v realizaci dalšího profesního vzdělávání

Partneři: P1, P11, JMK

Aktivitu realizuje Centrum vzdělávání všem (do 31.12.2018 jako součást partnera projektu P1 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, Pražská 636/38b, 642 00 Brno – Bosonohy a od 1.1.2019 jako součást nového partnera P11 JCMM, z. s. p. o.).

Cílem klíčové aktivity je rozvíjet kompetence pracovníků ve vzdělávání, kteří na SŠ a VOŠ realizují další profesní vzdělávání v rámci úseku celoživotního učení. Tohoto cíle bude dosahováno prostřednictvím podpory rozvoje předpokladů odborných škol realizovat vzdělávání dospělých s ohledem na metodickou a informační podporu pracovníků. Dojde rovněž k personální podpoře úseků CŽU (KAP JMK priorita I.D1.1) formou zapojení pracovníků ve vzdělávání do realizačního týmu projektu. Jednotlivé dílčí aktivity se zaměří na metodickou a informační podporu pracovníků ve vzdělávání na SŠ a VOŠ v oblasti propagace a rozšiřování nabídky dalšího vzdělávání. V rámci aktivity bude také po celou dobu realizace projektu téma dalšího profesního vzdělávání a celoživotního učení popularizováno a komunikováno směrem k pracovníkům ve vzdělávání, tak i k odborné a laické veřejnosti.

Cílovou skupinou KA jsou pracovníci ve vzdělávání působící na školách, které jsou zapojeny do realizace projektu. Metodicky bude podpořeno minimálně 12 pracovníků ve vzdělávání úseku celoživotního učení (CŽU). Celkem se bude jednat o minimálně 12 škol v JMK – předpoklad je, že v průběhu projektu dojde postupně k zapojení dalších škol.

Jednotlivými dílčími aktivitami jsou:

1. Metodická podpora pracovníků SŠ, VOŠ

Cílem dílčí aktivity je podpořit pracovníky ve vzdělávání v jejich schopnostech k rozvoji škol jako center celoživotního vzdělávání.

V rámci dílčí aktivity bude podpořeno minimálně 12 pracovníků ve vzdělávání, 10 workshopů zaměřených na marketing a propagaci dalšího vzdělávání,

5 workshopů zaměřených dle specifikace cílovou skupinou v průběhu projektu (pravděpodobně obchodní dovednosti),

realizace individuálních konzultací pro pracovníky ve vzdělávání úseků CŽU a vedení škol – 40 hodin ročně pro zapojenou školu

Na přípravě a realizaci dílčí aktivity se částí svého úvazku podílí metodik DV, garant, marketingový specialista, specialisté DV.

2. Další vzdělávání, principy celoživotního učení a informační podpora cílových skupin DPV

Cílem dílčí aktivity je podpořit pracovníky CŽU v komunikaci s cílovými skupinami, které na DPV participují, nebo s nimi jejich činnost souvisí (živnostenský úřad, úřad práce). Vytvořeny budou tištěné i elektronické materiály, které budou prezentovat obecně možnosti dalšího vzdělávání, benefity
z hlediska uplatnění, předpoklady, systém NSK apod. Tyto materiály budou využity školami při propagaci dalšího vzdělávání a také jejich nabídky. Materiály budou zacíleny na zaměstnavatele a veřejnost a budou přizpůsobeny oborové struktuře škol.

3. Podpora pracovníků SŠ, VOŠ v realizaci dalšího profesního vzdělávání

Během aktivity budou navyšovány kompetence pracovníků pro utváření nabídky dalšího profesního vzdělávání a realizaci s ohledem na poptávku po dalším profesním vzdělávání v JMK. V rámci aktivity vznikne skupina, jež bude složena z pracovníků zapojených škol a odborných pracovníků zaměřených na jednotlivé oblasti dalšího profesního vzdělávání. Během jednotlivých setkání budou zdokonalovány kompetence pracovníků v oblasti optimalizace nabídky dalšího vzdělávání. Pracovníci se naučí pracovat s potřebami cílových skupin a reagovat na jejich poptávku.

4. Podpora pracovníků prostřednictvím prostředí určeného pro administrativu klientů a správu dalšího vzdělávání

Cílem aktivy je pracovníkům ve vzdělávání usnadnit administrativu a činnosti spojené s realizací dalšího vzdělávání prostřednictvím on-line administrativního prostředí. Prostředí bude vytvořeno s ohledem na potřeby pracovníků úseků celoživotního učení a bude určeno pro evidenci klientů a správu školení, seminářů či kurzů. Prostředí bude dále umožňovat tisk certifikátů, shromažďování požadavků, zasílání automatických e-mailů či zpětných vazeb, vytváření prezenčních listin nebo správu uložiště. Po vytvoření produktu budou realizačním týmem nabízeny školení k zprovoznění daného prostředí a jeho správě.

5. On-line prostředí „Pro školy“ – pracovníky ve vzdělávání úseku CŽU

Cílem dílčí aktivity je rozvíjet profesní kompetence pracovníků ve vzdělávání realizujících DPV prostřednictvím aktivního využívání relevantních informací, jež budou dostupné ve speciální sekci „Pro školy“ stávajícího portálu Centra vzdělávání všem. Již plně funkční a hojně navštěvovaný portál CVV bude rozšířen o samostatnou oblast týkající se ve shodě se zaměřením dotčených klíčových aktivit na problematiku dalšího profesního vzdělávání v JMK.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.