Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 394,2 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k závěrečnému ověření znalostí žáků šestého ročníku. Má formu daltonského pracovního listu určeného k opakování učiva před písemnou prací. Pracovní list obsahuje celkem sedm geometrických úloh, zaměřených na tématické celky středová a osová souměrnost, konstrukce trojúhelníků pomocí vět sss, sus, usu, konstrukce kružnice opsané a vepsané trojúhelníku, konstrukce těžnic a výšek v trojúhelníku. Součástí požadavků na žáky je i symbolický zápis postupu konstrukce. Materiál je zařazen do šestého ročníku, některé školy ale toto učivo mají ve svým ŠVP zařazeny do ročníků vyšších.

Součástí materiálu je správné kontrolní řešení. V některých symbolických zápisech konstrukcí v části řešení jsou nepřesnosti, případně chyby. V úloze 1 je chybně uveden symbol rovnoběžné místo symbolu různoběžné. V zápisu konstrukce trojúhelníku KLM v úloze 6 je v kroku 2 zapsáno, že konstruujeme úhel LMK, přitom bod K bude teprve vznikat jako průsečík ramene konstruovaného úhlu a kružnice. Je zapotřebí použít pomocný bod X a zapsat, že konstruujeme úhel LMX. V kroku 4 nevzniká bod K jako průsečík úhlu (úhel je celá část roviny, nikoliv jen jeho hraniční polopřímky), ale jako průsečík polopřímky MX a kružice k. 

V popisu konstrukce trojúhelníku ABC v úloze 7 je v kroku 4 zapsáno, že bod C vzniká jako průsečík úhlů alfa a beta. Opět platí, že úhel je část roviny, průnikem dvou úhlů je tedy opět část roviny, nikoliv bod. Je zapotřebí žáky vést ke správnému chápání pojmu úhel a mnohoúhelník jako rovinný útvar a systematicky budovat jejich precizní vyjadřování. 

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.