Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 846,7 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál byl vytvořen jako metodická a didaktická podpora matematicky zaměřené exkurze do skláren Vetropack Kyjov. Exkurze je určena žákům druhého stupně ZŠ, většinu úloh bez potíží vyřeší již žáci 6. ročníku. Materiál obsahuje metodickou část pro vyučující (organizace exkurze, pomůcky), pracovní listy pro žáky a také správná řešení všech úloh. Předložené úlohy jsou různorodé, nápadité a jsou rozděleny do dvou sad, první sadu úloh řeší žáci již před realizací samotné exkurze, jako motivaci před návštěvou sklárny. Úlohy první sady po obsahové stránce slouží k procvičení tematických celků početní operace v oboru desetinných čísel, dělitelnost, prvočísla a čísla složená, úhel, osová souměrnost. Pomocí výsledků jednotlivých úloh žáci zjišťují datum započetí výroby ve sklárnách, název prvního výrobku, který sklárny vyráběly a také rok ukončení výroby prvního výrobku. Následuje samotná exkurze do skláren, během které žáci naberou vzorky vyráběného skla pro pozdější práci ve škole. Druhá sada úloh se již zaměřuje na výrobky sklárny, konkrétně na změření objemu a hmotnosti vzorků donesených žáky ze skláren či z domova a výpočet hustoty jednotlivých vzorků, modelování těles a jejich sítí pomocí stavebnice Geomag, výpočet energie, která se ušetří při výrobě recyklovaného skla, výpočty průměrné hmotnosti výrobků denní potřeby z běžného skla a průměrné hmotnosti stejných výrobků z odlehčeného skla a následně výpočet materiálu, který se výrobou odlehčeného skla ušetří. Poslední část materiálu je věnovaná odhadování a měření objemů různých typů vyráběných skleněných nádob.

Celá exkurze vede žáky k uvědomění si důležitosti recyklace surovin (v tomto případě skla) a na praktických úlohách ukazuje, kolik energie a materiálu recyklace umožňuje ušetřit.

Úlohy z pracovních listů si vyučující mohou modifikovat dle svých časových možností, některé úlohy je v případě nedostatku času možné vynechat či pozměnit dle potřeb konkrétní třídy či vyučujícího.

Materiál je pěknou ukázkou, jak lze skloubit exkurzi na místo zajímavé z ekologického hlediska s matematikou.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.